OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Borówiec

Nieruchomości

Km 2896/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2021 r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 63-000 Środa Wielkopolska, os. Piastowskie 38, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 350/201, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33047 [NKW: PO1D/00033047/3].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Borówiec (62-023), ul. Graniczna 37.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 350/201 o łącznej powierzchni 745 m2, zlokalizowana jest w części pośredniej miejscowości Borówiec przy ul. Granicznej, gmina Kórnik, w otoczeniu nowych, jednorodzinnych domów. Nieruchomość położona jest przy ulicy utwardzonej asfaltem, dobry dojazd do nieruchomości samochodem – przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Granicznej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne w ulicy: prąd, woda, gaz, kanalizacja sanitarna.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi ogródek zabudowanej działki nr 350/200 i jest z nią wspólnie ogrodzona. Teren płaski, zagospodarowany w trawę, zieleń ozdobną oraz częściowo porośnięta drzewami.

Suma oszacowania wynosi 165 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 945,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 526,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl