OBWIESZCZENIA | RUCHOMOŚCI

Wagopakowarka bez oznaczenia ze sterowaniem wagą

Data i Godzina licytacji: 12/05/2021 11:45 am
Miejsce licytacji: 05-506 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 12-05-2021 r. o godz. 11:45, 05-506 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 1, odbędzie się w trybie ustalonym
w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


Nazwa ruchomości – Wagopakowarka bez oznaczenia ze sterowaniem wagą AXIS SE02/N/LCD14,
Ilość – 1 szt.,
Wartość szacunkowa – 10 000,00 zł,
Cena wywołania – 5 0000,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729 wpisując w treści przelewu :
„wadium numer sprawy GKm 199/19 oraz imię i nazwisko”

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
(art. 867(2 )kpc).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
(art. 867(2)kpc).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.