OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej

Nieruchomości

Km 1958/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę w Środzie Wielkopolskiej, ul. Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosta Średzki oddanych w użytkowanie wieczyste dłużnikom stanowiących:

 • działki nr 1216/14 oraz 1240/26 położonej: 63-000 Środa Wielkopolska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56541 [NKW PO1D/00056541/3];
 • działki nr 1216/12 oraz 1216/15 położonej: 63-000 Środa Wielkopolska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56539 [NKW PO1D/00056539/6];
 • działki nr 1240/27 oraz 1240/28, położonej: 63-000 Środa Wielkopolska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8415 [NKW PO1D/00008415/0].
 • Przedmiotowe nieruchomości położone są w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego, w części pośredniej miejscowości w strefie przemysłowej, na terenie gminy Środa Wielkopolska, położonej w środkowej części województwa wielkopolskiego, na terenie powiatu średzkiego.
  Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej – ulica Prądzyńskiego, a następnie drogami wewnętrznymi, wąskimi, utwardzonymi stanowiącymi działki nr 1216/7 i nr 1240/13, których współużytkownikami wieczystymi są między innymi właściciele przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomości zapisane w księgach wieczystych pod numerami KW PO1D/00056541/3 oraz KW PO1D/00008415/0 – obciążone służebnościami drogi koniecznej.
 • Opis działek:
  Przedmiotowe nieruchomości stanowią działki gruntu nr 1240/27 o powierzchni 2156 m2, 1240/28 o powierzchni 80 m2, 1216/12 o powierzchni 1073 m2, 1216/15 o powierzchni 133 m2, 1216/14 o powierzchni 202 m2, 1240/26 o powierzchni 1385 m2 oddane w użytkownie wieczyste do dnia 5.12.2089 roku. Działki oznaczone w ewidencji jako inne tereny zabudowane stanowią zwarty kompleks zabudowany i zagospodarowany. Teren działek płaski, częściowo ogrodzony parkanem o konstrukcji stalowej – siatka stalowa na słupkach stalowych. Na terenie działki znajdują się 3 budynki gospodarcze – hala produkcyjna o powierzchni użytkowej – 1289,27 m2, część biurowo-administracyjno-magazynowo-produkcyjna o powierzchni użytkowej – 817,53 m2, część biurowo-magazynowa o powierzchni użytkowej – 822,89 m2. Działki położone w drugiej linii zabudowy od ulicy dojazdowej.
  Nieruchomość posiada w zasięgu dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej.
  Przyłącze na działce: prąd i woda, kanalizacja, gaz.
 • Opis zespołu budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych:
  Zespół budynków produkcyjno – magazynowo – biurowych w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjnych wybudowany w technologii tradycyjno- uprzemysłowionej w 1970 roku.
  Na dzień sporządzenia operatu brak informacji od zleceniodawcy o pozwoleniu na użytkowanie budynku – założono, że budynek został wzniesiony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
  Fundamenty żelbetowe. Ściany murowane z żelbetu oraz siporeksu. Ściany wewnętrzne z siporeksu. Ściany malowane farbami emulsyjnymi. Posadzki betonowe, w części przemysłowa niepyląca, wyłożone w części panelami połogowym oraz płytkami ceramicznymi w części biurowej. Strop z płyty żelbetowej. Nadproża prefabrykowane. Opierzenia z blachy. Dach o konstrukcji żelbetowej, z płyt korytkowych, kryty papą z opierzenia z blachy. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Elewacja budynku ocieplona styropianem oraz siatka i klei. Stolarka okienna PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe, wejściowe stalowe. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne oraz gipsowe. Schody wewnętrzne betonowe, bramy stalowe.
  Uzbrojenie techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie z pieca na gaz i z pieca olejowego oraz węglowy. W pomieszczeniach biurowych częściowo instalacja klimatyzacji.
  Powierzchnia użytkowa przyjęta na podstawie inwentaryzacji, operatu oraz pomiaru własnego kontrolnego w trakcie wizji lokalnej.
  Powierzchnia użytkowa – 2 929,69 m2
  Nieruchomości są najmowane przez podmioty trzecie.
  Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%, który został uwzględniony w cenie oszacowania, wywołania oraz rękojmi i kształtuje się następująco:

1. KW PO1D/00056541/3: Suma oszacowania brutto: 1.612.530,00 zł, Cena wywołania brutto (3/4 sumy oszacowania): 1.209.397,50 zł, Rękojmia brutto (1/10 sumy oszacowania): 161.253,00 zł.

2. KW PO1D/00056539/6: Suma oszacowania brutto: 1.202.940,00 zł, Cena wywołania brutto (3/4 sumy oszacowania): 902.205,00 zł, Rękojmia brutto (1/10 sumy oszacowania): 120.294,00 zł.

3. KW PO1D/00008415/0: Suma oszacowania brutto: 1.039.350,00 zł, Cena wywołania brutto (3/4 sumy oszacowania): 779.512,50 zł, Rękojmia brutto (1/10 sumy oszacowania): 103.935,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl