OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Garby

Nieruchomości

Km 4621/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 1013.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2021 r. o godz. 13:00 w kancelarii mieszczącej się 63-000 Środa Wlkp. os. Piastowskie 38, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 274 o obszarze 0,7563ha, należącej do dłużnika Romuald Idaszak, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13519 [NKW: PO1D/00013519/7].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Garby (gm. Krzykosy).

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Garby w gminie Krzykosy, powiat średzki. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jest uprawiana rolniczo lecz stanowi łąki trwałe – użytek rolny: ŁIV – obszar 0,5913ha i ŁV – obszar 0,1650ha. Działka nieogrodzona, nieuzbrojona, o kształcie na mapie wydłużonego prostokąta. Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane uprawne, tereny zadrzewione, w dalszej odległości zabudowa zagrodowa, na tyłach działki płynie rzeka Moskawa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego uchwałą nr V/23/2007 Rady Gminy z dnia 22.02.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 58 z 19.04.2007 r., poz. 1526), działka nr 2746/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zieleń naturalną i obszar ochrony archeologicznej.
Suma oszacowania wynosi 21 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 10 890,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 178,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 12.00 następnego dnia.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl