OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Środa Wielkopolska

Nieruchomości

Km 2374/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 1013.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 63-000 Środa Wielkopolska, os. Piastowskie 38, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosta Średzki oddanej w użytkowanie wieczyste dłużnikowi stanowiącej działki nr 1226/5, 1239/3, 1240/10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51459 [NKW: PO1D/00051459/6].

Nieruchomość położona jest w Środzie Wielkopolskiej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim, w miejscowości Środa Wielkopolska w okolicy ul. Prądzyńskiego. Nieruchomość gruntowa położona w części pośredniej miejscowości w strefie przemysłowej.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią działki gruntu nr 1226/5 o powierzchni 206 m2, 1239/3 o powierzchni 101 m2, 1240/10 o powierzchni 1971 m2 oddanych w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 roku. Działki oznaczone w ewidencji jako inne tereny przemysłowe, stanowią zwarty kompleks niezabudowany i zagospodarowany jako plac składowy. Teren działek płaski, częściowo ogrodzony parkanem o konstrukcji betonowej – mur oporowy o długości 100,33 m i wysokości 4,5 m. Teren w części utwardzony płytami betonowymi, na terenie działek znajdują się dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 150 m3 o konstrukcji żelbetowej.
Jedna ze ścian muru oporowego stanowi ścianę budynku sąsiedniego oraz cześć konstrukcji budowli sąsiednich narusza przedmiotowe działki.
Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogi wewnętrzne na podstawie służebności – bezpłatne prawo swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 1240/25, 1240/26, 1240/27 objęte księga wieczystą PO1D/00008415/0 i to w pasie szerokości 6 metrów wzdłuż granicy z działkami oznaczonymi nr 1240/24, 1240/23, 1240/22, 1240/21, 1240/20, 1240/29, 1240/30 objętymi księgą wieczystą PO1D/00052918/9, następnie drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej – ulica Prądzyńskiego.
Nieruchomość posiada w zasięgu dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej.
Suma oszacowania wynosi 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 446 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 500,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.
Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl