OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Bronisław

Nieruchomości

Km 3849/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2022 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Bronisław, gm. Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: PO1D/00007964/6 oraz PO1D/00012913/2.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w części peryferyjnej wsi Bronisław, na terenie gminy Krzykosy, położonej w środkowej części województwa wielkopolskiego, na terenie powiatu średzkiego.

1) Działka nr 172/2 – PO1D/00007964/6:
Działka o powierzchni 1.4529 ha o terenie płaskim, nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana. Teren porośnięty chwastami, trawami oraz krzewami samosiejkami. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 617.073,78 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 411.382,52 zł. Wysokość rękojmi wynosi 61.707,38 zł brutto.

2) Działka nr 171/2 – PO1D/00012913/2:
Działka o powierzchni 1,0042 ha o terenie płaskim, nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana. Teren porośnięty chwastami, trawami oraz krzewami samosiejkami. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 426.502,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 284.335,00 zł. Wysokość rękojmi wynosi 42.650,25 zł brutto.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%, który został uwzględniony w cenie oszacowania i wywołania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl