OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Brodowo

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Stary Rynek 6 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 9016 [NKW: PO1D/00009016/0] stanowiącej działkę nr 27/2.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Brodowo, ul. Kwiatowa 8 (gm. Środa Wielkopolska).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 27/2 o obszarze 4,0886ha w części zabudowana zabudową mieszkalną z zabudową gospodarczą, tj:

 • budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 190,32m2,
 • budynkiem świniarni NR 1 o powierzchni użytkowej 113,20m2,
 • budynkiem świniarni NR 2 o powierzchni użytkowej 186,31m2,
 • budynkiem świniarni NR 3 o powierzchni użytkowej 67,84m2,
 • budynkiem garażu NR 1 o powierzchni użytkowej 98,36m2,
 • budynkiem garażu NR 2 o powierzchni użytkowej 49,35m2,
 • budynkiem garażu NR 3 o powierzchni użytkowej 34,37m2,
 • budynkiem garażu o powierzchni 98,36m2,
  a w części uprawiana rolniczo.
  Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i kanalizacja.
  Bonitacja gruntu – działka nr 27/2:
  grunty orne RIVa – 0,7800ha
  grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 0,0077ha
  sad S-RIVa – 0,0559ha
  grunty orne RIVb – 2,7539ha
  grunty rolne zabudowane Br-RIVb – 0,1992ha
  sad S-RIVb – 0,0319ha
  łąki trwałe ŁIV – 0,2400ha
  nieużytki N – 0,0200ha
  Razem: 4,0886ha
  Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulica Kwiatowa. Kształt działki nieregularny.
  Działka nr 27/2 znajduje się na terenie oznaczonym jako tereny rolno – osadnicze, druga jezdnia drogi krajowej nr 11.
  W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatną i dożywotnią służebność mieszkania z prawem swobodnego dostępu do budynku mieszkalnego, usytuowanego na nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.
  Suma oszacowania wynosi 920 820,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 690 615,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 082,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 1090 1418 0000 0001 3688 4729, może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  W przypadku uiszczenia rękojmi na rachunek bankowy za datę jej złożenia uważa się dzień wpływu rękojmi na wskazany wyżej rachunek bankowy.
  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl