OBWIESZCZENIA | NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w miejscowości Rusiborek

Nieruchomości

Km 896/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 1013.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2023 r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się w Środzie Wielkopolskiej (63-000) os. Piastowskie 38 odbędzie się druga licytacja:

  • nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 41/16 o pow. 3078 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 50231 [NKW PO1D/00050231/5] oraz
  • 1/7 niewydzielonej części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 41/20 o pow. 3203m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 50232 [NKW PO1D/00050232/2]

Nieruchomości są położone: 63-014 Rusiborek, gm. Dominowo.

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki nr 41/16 i 41/20 zlokalizowane w miejscowości Rusiborek o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Teren działki nr 41/16 płaski o kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nieuzbrojona. Działka nr 41/20 o kształcie nieregularnym wąskim, na mapie stanowi drogę wewnętrzną do działek zlokalizowanych przy niej, fizycznie nie jest wydzielona, stanowi pole. Działki nie uzbrojone, w zasięgu dostęp do prądu i wody. Przedmiotowe działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dobry dojazd do nieruchomości samochodem. Działka nr 41/16 ma dostęp poprzez działkę nr 41/20. Sąsiedztwo stanowi puste działki gruntu, pola uprane i w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Podstawowa infrastruktura społeczna zlokalizowana w Dominowie, do siedziby władz w Dominowie ok. 4,0 km.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Dominowo nr XIII/108/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie przeznaczonym pod tereny rolno-osadnicze. Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Dominowie – Wydział Planowania Przestrzennego uzyskano informację, że dla działek sąsiadujących zostały wydane warunki zabudowy dlatego przyjmuje się przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości podlegają sprzedaży łącznej.
Suma oszacowania wynosi 108 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 54 390,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 878,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.
W przypadku uiszczenia rękojmi na rachunek bankowy za datę jej złożenia uważa się dzień wpływu rękojmi na wskazany wyżej rachunek bankowy.
Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 12.00 następnego dnia.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl