Powrót do listy obwieszczeń


udział wynoszący 117/300 niewydzielonej części w nieruchomości położonej w Konarskie gm. Kórnik

Numer księgi wieczystej: PO1D/00020088/8 2019-06-11 10:00:00 Miejsce licytacji: budynek Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Stary Rynek 6, sala nr 4

Operat szacunkowy: Złóż wniosek

Złóż wniosek


Opis przedmiotu licytacji:

Km 2324/17

Pierwsza licytacja nieruchomości - udziału wynoszącego 117/300

Przedmiotem licytacji jest udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 230 wynoszący 117/300 niewydzielonej części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20088 [NKW: PO1D/00020088/8].

Nieruchomość jest położona w miejscowości Konarskie gmina Kórnik.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 230 o obszarze 1,5800ha
Działka położona w sąsiedztwie rowu melioracyjnego. Działka stanowi teren rolniczy, na granicy – wzdłuż rowu porośnięty krzewami i drzewami. Teren płaski.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik z dnia 16.06.1998 r., zatwierdzone uchwałą Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z późniejszymi zmianami, przedmiotowa działka opisana jest jako tereny zainwestowane – podstawowa funkcja mieszkalna – symbol M.

Rękojmia: 28.092,48 zł Termin złożenia: 2019-06-10
Drukuj