Powrót do listy obwieszczeń


nieruchomość położona w miejscowości Czmoń

Numer księgi wieczystej: PO1D/00051409/1 2019-11-27 13:00:00 Miejsce licytacji: kancelaria komornika w Środzie Wielkopolskiej (63-000) os. Piastowskie 38

Operat szacunkowy: Złóż wniosek

Złóż wniosek


Opis przedmiotu licytacji:

Km 2808/18

Pierwsza licytacja nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki nr 388/10, 388/11, 388/12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/19, 388/20, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51409 [NKW: PO1D/00051409/1].

Nieruchomość jest położona: 62-035 Kórnik, Czmoń.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w części pośredniej miejscowości Czmoń przy ul. Polnej, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Dojazd do działek odbywa się drogą nieutwardzoną, działka nr 259 - która stanowi drogę lokalną, do drogi utwardzonej asfaltem ok 50 m. Warunki mieszkaniowe określono jako korzystne.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działki gruntu oznaczone w ewidencji jako działki nr 388/10 o pow. 651 m2, 388/11 o pow. 407 m2, 388/12 o pow. 238 m2, 388/13 o pow. 238 m2, 388/14 o pow. 238 m2, 388/15 o pow. 238 m2, 388/16 o pow. 238 m2, 388/17 o pow. 237 m2, 388/18 o pow. 237 m2, 388/19 o pow. 237 m2, 388/20 o pow. 244 m2. Działki posiadają kształt regularny prostokątny z wyjątkiem działki 388/10, która posiada kształt wydłużonego prostokąta, na dzień wizji lokalnej stanowiły teren uprawiany rolniczo. Na działce znajduje się skrzynka energetyczna.

Dostęp do sieci uzbrojenia terenu jest następujący: sieć wodociągowa, sieć elektryczna.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, przyjętym uchwałą NR LV/450/98 z dnia 16 czerwca 1998r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym jako tereny postulowane do zainwestowania w pierwszej kolejności – podstawowa funkcja mieszkalna symbol M.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.

Rękojmia: 49.328,70 zł Termin złożenia: 2019-11-26
Drukuj